Dan-graden

Programma van 1e tot 3e dan

voor het behalen van een yudansha aikido diploma

Suwari waza Shomen uchi ikkyo
nikyo
sankyo
yonkyo
gokyo
Kata dori ikkyo
nikyo
sankyo
yonkyo
Yokomen uchi ikkyo
nikyo
sankyo
yonkyo
gokyo
Hanmi hantachi waza Katate dori ikkyo
shiho nage
kaiten nage
(uchi – soto)
Tsuki kote gaeshi
Ryote dori shiho nage
kokyu nage
jyu waza
Shomen uchi jyu waza
Ushiro ryo
kata dori
kote gaeshi
kokyu nage
sankyo
Tachi waza Shomen uchi irimi nage
shiho nage
koshi nage
kaiten nage
kote gaeshi
Yokomen uchi kote gaeshi
ikkyo
gokyo
irimi nage
shiho nage
Chudan tsuki irimi nage
kote gaeshi
kaiten nage
juji garami
ushiro kiri otoshi
Katate dori irimi nage
irimi nage (gyaku)
Kata dori ikkyo
nikyo
Kata dori
men uchi
shiho nage
irimi nage
nikyo ura
kote gaeshi
koshi nage
Morote dori irimi nage
ikkyo
nikyo
kokyu nage
Ryote dori tenchi nage
koshi nage
shiho nage
irimi nage
Jodan tsuki irimi nage
kote gaeshi
ikkyo
Kaeshi waza op Shomen uchi ikkyo
Kata dori nikyo ura
Ushiro waza Ryote dori shiho nage
kote gaeshi
ikkyo
sankyo
koshi nage
juji garami
jyu waza
Ryo hiji dori sankyo
kote gaeshi
Ryo kata dori sankyo
kokyu nage
irimi nage
(gyaku)
Katate dori
kubi shime
ikkyo
sankyo
koshi nge
Buki waza Jo suburi 7-tellen kata
suburi (vrij)
Jo dori Chudan tsuki irimi nage (gyaku)
kokyu nage
jyu waza
Jo kokyu nage
Bokken suburi hanmi no kamae
kiri tsuke
kiri sage
kiri age
niho giri
(2 richtingen)
nijuhappo giri (28 richtingen)
Aiki ken
(ken tai ken
– hangeki)
Shomen uchi kiri tsuke
(omote + ura)
kiri sage
(omote + ura)
kiri age
(omote + ura)
jodan tsuki
Bokken tai jo
Chudan tsuki irimi
(omote + ura)
jyu waza
Jo tai ken
jyu waza
Shomen uchi
Tanto dori
Chudan tsuki kote gaeshi
jyu waza
Yokomen uchi
gokyo
Sanningake (bokken
+ jo + tanto)
Jyu waza Sanningake
Yoningake
Kokyu ho